Nagradne igre

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v Facebook in Instagram nagradni igri “POVABI PRIJATELJA” - 15.9.2021

1. Organizator nagradne igre

 

Organizator nagradne igre “POVABI PRIJATELJA” (v nadaljevanju
»nagradna igra«) je podjetje FIT365 d.o.o., Pobeška cesta 54A, Prade,
6000 Koper – Capodistria, ID 57002061 (v nadaljevanju »FIT365« oz.
»organizator«).

2. Posredovanje podatkov

 

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta
ali organizirana s strani podjetij Facebook Ireland, Ltd ali Instagram LLC.
Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri,
bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetjema Facebook
Ireland, Ltd in Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno
odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se
obrnite na elektronski naslov info@fit365.si.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in
splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija znamke FIT365 na območju
Republike Slovenije.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 26.02.2021 od 18.00 ure do dne 05.03.2021
do polnoči na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in
splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni
igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup pri
podjetju FIT365 ni pogoj za sodelovanje.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v
nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.
Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče
sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni
naslov info@fit365.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega
sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris
njegovih osebnih podatkov.
7. Potek nagradne igre
V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času njenega
trajanja na omrežju Facebook ali Instagram všečka fotografijo, všečka
FIT365 z Martino Lenasi ter Corpocabana Facebook ali Instagram profil
in v komentarju označi 2 osebi, ki bi si želele nagrade.
V žreb za nagrado se bodo uvrstili vsi, ki bodo všečkali fotografijo,
všečkali Fit365 z Martino Lenasi ter Corpocabana profil, delili objavo ter
v komentarju označili 2 osebi, ki jo želijo spodbuditi in motivirati za
vadbo doma.

8. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s
temi pravili, bo komisija organizatorja v zasedbi Martina Lenasi in Matej
Velušček dne 06.03.2021 izžrebala enega (1) nagrajenca (oddani
glasovi preko Facebook in Instagram).
Komisija bo izbor zmagovalca izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne
bo javen. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo
v enem izvodu, podpišejo s strani obeh članov komisije in shranijo na
sedežu organizatorja za dobo enega leta.

9. Nagrade

Nagrajenec bo kot nagrado prejel nahrbtnik Corpocabana ter pilates
nogavičke.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.
Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.
10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad
Nagrajenec bo obveščen o izboru dne 07.03.2021 v video objavi na
Facebook-u ter komentarju pod objavo nagradne igre – FIT365 IN
CORPOCABANA organizatorja na družabnih omrežjih Facebook in
Instagram s pozivom nagrajencem, naj na elektronski naslov
info@fit365.si ali v Fit365 z Martino Lenasi predal na Facebook ali
Instagram strani pošlje sporočilo s svojimi podatki (Ime, Priimek, email
naslov), da jim organizator omogoči dostop do nagrade.
Nagrajenec mora posredovati podatke preko sporočila ali na e-naslov
info@fit365.si, najpozneje v roku 5-ih delovnih dni od prejema
navedenih obrazcev. V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 5-
ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo
odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se
hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov,
navedenih v 2. odstavku tega člena, bo organizator nagrajencem
omogočil dostop do Programa spletnih treningov e-Fit365 z Martino
Lenasi.
Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na
družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

11. Obdavčitev nagrad

Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.
Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne
odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne
prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki
bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v
nagradni igri.
Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če
je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih
je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za
kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi
omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere
organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo
nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja
Facebook in Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine. V
takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro
oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz
razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli
med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa
da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne
dokonča.

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive
komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz
nagradne igre brez predhodnega opozorila.
Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri
uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance
itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena
fizična oseba z več Facebook ali Instagram profili). Tudi osebe, ki
sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove
vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi
sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in
predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.
V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu
naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že
izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne
razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od
njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih
podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za
namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
obveščanja nagrajenca/nagrajenke v skladu s temi pogoji; objave
nagrajenca/nagrajenke skladno s temi splošnimi pogoji in podelitve
nagrad.
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi
na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem
primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo
elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne
igre.
Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V
primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih
naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli
sporoči na elektronski naslov info@fit365.si.

15. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče
sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Kopru.

16. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na FIT365 spletni
strani; v nogi strani, v zavihku “Nagradne igre”.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Koper, 26.02.2021

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v Facebook in Instagram nagradni igri “FIT365 IN CORPOCABANA” - 26.2.2021

1. Organizator nagradne igre


Organizator nagradne igre “FIT365 IN CORPOCABANA” (v nadaljevanju
»nagradna igra«) je podjetje FIT365 d.o.o., Pobeška cesta 54A, Prade,
6000 Koper – Capodistria, ID 57002061 (v nadaljevanju »FIT365« oz.
»organizator«).


2. Posredovanje podatkov


Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta
ali organizirana s strani podjetij Facebook Ireland, Ltd ali Instagram LLC.
Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri,
bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetjema Facebook
Ireland, Ltd in Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno
odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se
obrnite na elektronski naslov info@fit365.si.


3. Privolitev


S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in
splošne pogoje sodelovanja.


4. Namen nagradne igre


Namen nagradne igre je promocija znamke FIT365 na območju
Republike Slovenije.


5. Trajanje nagradne igre


Nagradna igra traja od dne 26.02.2021 od 18.00 ure do dne 05.03.2021
do polnoči na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.


6. Sodelovanje v nagradni igri


Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in
splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni
igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup pri
podjetju FIT365 ni pogoj za sodelovanje.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v
nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.
Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče
sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni
naslov info@fit365.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega
sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris
njegovih osebnih podatkov.
7. Potek nagradne igre
V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času njenega
trajanja na omrežju Facebook ali Instagram všečka fotografijo, všečka
FIT365 z Martino Lenasi ter Corpocabana Facebook ali Instagram profil
in v komentarju označi 2 osebi, ki bi si želele nagrade.
V žreb za nagrado se bodo uvrstili vsi, ki bodo všečkali fotografijo,
všečkali Fit365 z Martino Lenasi ter Corpocabana profil, delili objavo ter
v komentarju označili 2 osebi, ki jo želijo spodbuditi in motivirati za
vadbo doma.


8. Izbor nagrajencev


Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s
temi pravili, bo komisija organizatorja v zasedbi Martina Lenasi in Matej
Velušček dne 06.03.2021 izžrebala enega (1) nagrajenca (oddani
glasovi preko Facebook in Instagram).
Komisija bo izbor zmagovalca izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne
bo javen. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo
v enem izvodu, podpišejo s strani obeh članov komisije in shranijo na
sedežu organizatorja za dobo enega leta.


9. Nagrade


Nagrajenec bo kot nagrado prejel nahrbtnik Corpocabana ter pilates
nogavičke.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.
Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.
10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad
Nagrajenec bo obveščen o izboru dne 07.03.2021 v video objavi na
Facebook-u ter komentarju pod objavo nagradne igre – FIT365 IN
CORPOCABANA organizatorja na družabnih omrežjih Facebook in
Instagram s pozivom nagrajencem, naj na elektronski naslov
info@fit365.si ali v Fit365 z Martino Lenasi predal na Facebook ali
Instagram strani pošlje sporočilo s svojimi podatki (Ime, Priimek, email
naslov), da jim organizator omogoči dostop do nagrade.
Nagrajenec mora posredovati podatke preko sporočila ali na e-naslov
info@fit365.si, najpozneje v roku 5-ih delovnih dni od prejema
navedenih obrazcev. V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 5-
ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo
odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se
hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov,
navedenih v 2. odstavku tega člena, bo organizator nagrajencem
omogočil dostop do Programa spletnih treningov e-Fit365 z Martino
Lenasi.
Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na
družabnih omrežjih Facebook in Instagram.


11. Obdavčitev nagrad


Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve.


12. Odgovornost


Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.
Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne
odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne
prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki
bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v
nagradni igri.
Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če
je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih
je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za
kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi
omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere
organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo
nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja
Facebook in Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine. V
takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro
oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz
razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli
med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa
da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne
dokonča.


13. Izključitev iz nagradne igre


V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive
komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz
nagradne igre brez predhodnega opozorila.
Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri
uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance
itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena
fizična oseba z več Facebook ali Instagram profili). Tudi osebe, ki
sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove
vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi
sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in
predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.
V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu
naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že
izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne
razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od
njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.


14. Varovanje osebnih podatkov


Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih
podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za
namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
obveščanja nagrajenca/nagrajenke v skladu s temi pogoji; objave
nagrajenca/nagrajenke skladno s temi splošnimi pogoji in podelitve
nagrad.
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi
na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem
primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo
elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne
igre.
Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V
primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih
naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli
sporoči na elektronski naslov info@fit365.si.


15. Reševanje sporov


Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče
sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Kopru.


16. Objava pravil


Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na FIT365 spletni
strani; v nogi strani, v zavihku “Nagradne igre”.


Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Koper, 26.02.2021

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v Facebook in Instagram nagradni igri “FIT365 PODARJA” - 12. 02. 2021

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “FIT365 PODARJA” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje FIT365 d.o.o., Pobeška cesta 54A, Prade, 6000 Koper – Capodistria, ID 57002061 (v nadaljevanju »FIT365« oz. »organizator«).

2. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetij Facebook Ireland, Ltd ali Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetjema Facebook Ireland, Ltd in Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@fit365.si.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija znamke FIT365 na območju Republike Slovenije.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 12.02.2021 od 12.00 ure do dne 19.02.2021 do polnoči na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup pri podjetju FIT365 ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@fit365.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času njenega trajanja na omrežju Facebook ali Instagram všečka fotografijo, všečka FIT365 z Martino Lenasi Facebook ali Instagram profil in v komentarju označi osebo, ki jo želi spodbuditi in motivirati za vadbo doma, ter deli objavo.

V žreb za nagrado se bodo uvrstili vsi, ki bodo všečkali fotografijo, všečkali Fit365 z Martino Lenasi profil ter v komentarju označili osebo, ki jo želijo spodbuditi in motivirati za vadbo doma – ter deli objavo.

8. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v zasedbi Martina Lenasi in Matej Velušček dne 20.02.2021 izžrebala enega (1) nagrajenca (oddani glasovi preko Facebook in Instagram).

Komisija bo izbor zmagovalca izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani obeh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

9. Nagrade

Nagrajenec bod kot nagrado prejel Set vadbenih elastik, po pošti.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenec bo obveščen o izboru dne 21.02.2021 v komentarju pod objavo nagradne igre – FIT365 PODARJA organizatorja na družabnih omrežjih Facebook in Instagram s pozivom nagrajencu/ki, naj na elektronski naslov info@fit365.si ali v Fit365 z Martino Lenasi predal na Facebook ali Instagram strani pošlje sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Organizator bo nagrajencem na njihov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi:
– vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov),

Nagrajenec mora posredovati podatke preko sporočila ali na e-naslov info@fit365.si, najpozneje v roku 5-ih delovnih dni od prejema navedenih obrazcev. V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v 2. odstavku tega člena, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

11. Obdavčitev nagrad

Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook ali Instagram profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; obveščanja nagrajenca/nagrajenke v skladu s temi pogoji; objave nagrajenca/nagrajenke skladno s temi splošnimi pogoji in podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@fit365.si.

15. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Kopru.

16. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na FIT365 spletni strani; v nogi strani, v zavihku “Nagradne igre”.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Koper, 12.02.2021

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v Facebook in Instagram nagradni igri “FIT365 SPODBUJA” - 29. 01. 2021

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “FIT365 SPODBUJA” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje FIT365 d.o.o., Pobeška cesta 54A, Prade, 6000 Koper – Capodistria, ID 57002061 (v nadaljevanju »FIT365« oz. »organizator«).

2. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetij Facebook Ireland, Ltd ali Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetjema Facebook Ireland, Ltd in Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@fit365.si.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija znamke FIT365 na območju Republike Slovenije.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 29.01.2021 od 12.00 ure do dne 05.02.2021 do polnoči na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup pri podjetju FIT365 ni pogoj za sodelovanje.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@fit365.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času njenega trajanja na omrežju Facebook ali Instagram všečka fotografijo, všečka FIT365 z Martino Lenasi Facebook ali Instagram profil in v komentarju označi 2 osebi, ki jo želi spodbuditi in motivirati za vadbo doma.

 

V žreb za nagrado se bodo uvrstili vsi, ki bodo všečkali fotografijo, všečkali Fit365 z Martino Lenasi profil ter v komentarju označili 2 osebi, ki jo želijo spodbuditi in motivirati za vadbo doma.

8. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v zasedbi Martina Lenasi in Matej Velušček dne 06.02.2021 izžrebala enega (1) nagrajenca (oddani glasovi preko Facebook in Instagram). Do nagrade sta upravičena tudi njegova  2 označena prijatelja.

 

Komisija bo izbor zmagovalca izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani obeh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

9. Nagrade

Nagrajenec in njegova 2 označena prijatelja bodo kot nagrado prejeli dostop do Programa spletnih treningov e-Fit365 z Martino Lenasi.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenec bo obveščen o izboru dne 06.02.2021 v komentarju pod objavo nagradne igre – FIT365 SPODBUJA organizatorja na družabnih omrežjih Facebook in Instagram s pozivom nagrajencem, naj na elektronski naslov info@fit365.si ali v Fit365 z Martino Lenasi predal na Facebook ali Instagram strani pošlje sporočilo s svojimi podatki (Ime, Priimek, email naslov), da jim organizator omogoči dostop do nagrade.  

 

Nagrajenec mora posredovati podatke preko sporočila ali na e-naslov info@fit365.si, najpozneje v roku 5-ih delovnih dni od prejema navedenih obrazcev. V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v 2. odstavku tega člena, bo organizator nagrajencem omogočil dostop do Programa spletnih treningov e-Fit365 z Martino Lenasi.

 

Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

11. Obdavčitev nagrad

Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook ali Instagram profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; obveščanja nagrajenca/nagrajenke v skladu s temi pogoji; objave nagrajenca/nagrajenke skladno s temi splošnimi pogoji in podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@fit365.si.

15. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Kopru.

16. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na FIT365 spletni strani; v nogi strani, v zavihku “Nagradne igre”.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Koper, 29.01.2021